வீடு > எங்களை பற்றி >பணியாளர் உடை

பணியாளர் உடை

இந்த நிகழ்வு ஊழியர்களின் வாழ்க்கையை வளப்படுத்தியது, மேலும் துறைகள் மற்றும் ஒத்துழைப்பிற்கு இடையேயான தகவல்தொடர்புகளை மேம்படுத்தியது, இதனால் இந்த குடும்பம் மிகவும் புதுமையான நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குகிறது, இதனால் பெருநிறுவன ஒற்றுமையை மேம்படுத்துகிறது.